Regulamin Aplikacji DEAFRESPECT

1. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG I APLIKACJI DEAFRESPECT

 1. Niniejsze warunki umowne (zwane dalej „Warunkami”) regulują dostęp do Aplikacji (zgodnie z definicją poniżej) FUNDACJI DEAF RESPECT, ul. Jacka Malczewskiego 35, 62-050 Mosina, NIP: 1182172002, REGON: 380014217 (zwany dalej Fundacja DEAFRESPECT”), za pośrednictwem której Usługi (zdefiniowane poniżej) są świadczone przez Niezależnych Dostawców (zgodnie z definicją poniżej).
 2. Uzyskując dostęp do Aplikacji i korzystając z Usług, Użytkownik (zgodnie z definicją poniżej) wyraża zgodę na niniejsze Warunki. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami lub jakąkolwiek ich częścią, nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji lub korzystania z Usług. Niniejsze Warunki zastępują wszelkie wcześniejsze umowy ustne lub pisemne.
 3. Procedury gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych Użytkownika, które Użytkownik przekazał Fundacji DEAFRESPECT lub Niezależnemu dostawcy w celu korzystania z Aplikacji i Usług, reguluje polityka prywatności Fundacja DEAFRESPECT znajdująca się pod adresem http://www.deafrespect.com/rodo-aplikacja/ ( zwana dalej „Polityką Prywatności”).

 

2. KORZYSTANIE Z APLIKACJI I ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Aplikacja i Usługi są przeznaczone dla osób:
 • g/Głuchych, 
 • niesłyszących 

(zwanych dalej „Użytkownikiem”).

 1. Aplikacja oznacza aplikację (mobilną) – platformę technologiczną i / lub interfejs WWW (np. Tzw. IFrame) opracowaną przez DeafCom w celu świadczenia Usług (zwana dalej „Aplikacją”).
 2. Za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik uzyskuje połączenie online w czasie rzeczywistym z osobą (zwaną dalej „Niezależnym Dostawcą”), która jest w stanie pomóc Użytkownikowi w komunikacji z osobą trzecią, zazwyczaj poprzez:
  • tłumaczenie ustne, 
  • transkrypcję lub inną formę komunikacji 

(zwane dalej „Usługą”).

 1. W stosunku do Użytkownika Aplikacja jest wykorzystywana wyłącznie do użytku niekomercyjnego. Aplikacja nie służy do pośredniczenia w połączeniu online z Niezależnym Dostawcą w celu prostej rozmowy lub spraw oczywiście niezwiązanych ze świadczeniem Usług.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Fundacja DEAFRESPECT zapewnia Użytkownikowi jedynie dostęp do Aplikacji. Usługa świadczona jest przez niezależnych dostawców.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Niezależni Dostawcy nie są przedstawicielami ani pracownikami Fundacji DEAFRESPECT ani innymi osobami na podobnym stanowisku, które byłyby uprawnione do działania w imieniu Fundacji DEAFRESPECT lub w inny sposób prawnie wiążące. Niezależni Dostawcy świadczą swoje usługi na rzecz Użytkownika wyłącznie na odpowiedzialność Użytkownika zgodnie z warunkami Artykułu 4 (Wyłączenie odpowiedzialności).
 4. Użytkownik jest uprawniony do bezpłatnego korzystania z Aplikacji i Usług. Nie wpływa to jednak na obowiązek Użytkownika do uiszczania opłat za usługi lub towary otrzymane od osoby trzeciej w związku z korzystaniem z Usług lub Aplikacji (np. Opłaty za połączenie internetowe), które Użytkownik uiszcza samodzielnie.
 5. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zakończyć korzystanie z Aplikacji lub Usług.
 6. Dostęp do Aplikacji i Usług i / lub ich świadczenie może być dokonywane przez Użytkownika za pośrednictwem usług i treści osób trzecich, które nie mogą być i co do zasady nie są w żadnym stosunku umownym z Fundacją DEAFRESPECT. Korzystanie z takich usług i treści tych stron trzecich nie jest regulowane niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności, a Użytkownik zapewnia świadczenie tych usług samodzielnie i na własne ryzyko.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie kompatybilnego sprzętu i / lub innego sprzętu niezbędnego do uzyskania dostępu do Aplikacji i korzystania z Usług. Fundacja DEAFRESPECT nie gwarantuje, że Aplikacja będzie kompatybilna ani że Usługi będą działać na jakimkolwiek sprzęcie, oprogramowaniu i / lub urządzeniach Użytkownika. Fundacja DEAFRESPECT nie gwarantuje również Użytkownikowi dostępności Aplikacji lub Usług.
 8. Aplikacje i usługi są dostarczane w stanie, w jakim są i kiedy są dostępne. Użytkownikowi nie przysługuje żadne odszkodowanie za szkody, zadośćuczynienie i / lub inne odszkodowanie w przypadku, gdy Usługi są dostarczane z wadami, opóźnieniami i / lub w ogóle nie są świadczone.
 9. Użytkownikowi nie przysługuje ustawowe prawo dostępu do Aplikacji lub świadczenia Usług, a Fundacja DEAFRESPECT zastrzega sobie prawo do odmowy Użytkownikowi dostępu do Aplikacji i / lub ograniczenia go w jakikolwiek sposób w trakcie świadczenia Usługi. Fundacja DEAFRESPECT zastrzega sobie również prawo, według własnego uznania, do usunięcia lub w inny sposób ograniczenia Konta (zgodnie z definicją poniżej) w przypadku nadużycia, niewłaściwego użycia i / lub innego zachowania użytkownika, które jest niezgodne z korzystaniem z Usług (np. Celowe blokowanie, wielokrotne anulowanie zamówionych połączeń, nadużycie Usługi itp.). Fundacja DEAFRESPECT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które Użytkownik może ponieść w wyniku nie świadczenia lub odmowy świadczenia Usługi lub dostępu do Aplikacji lub usunięcia Konta.
 10. Korzystając z Usług i Aplikacji, Użytkownik zobowiązuje się nie szkodzić prawom osób trzecich w związku z ich korzystaniem.
 11. Korzystanie z Aplikacji i Usług może być monitorowane przez Fundację DEAFRESPECT w celu ich ulepszania, a audiowizualne nagrania postępu świadczenia Usług za pośrednictwem Aplikacji mogą być pozyskiwane i przechowywane przez Fundację DEAFRESPECT. Korzystając z Aplikacji, Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na pozyskiwanie i przechowywanie zapisów audiowizualnych dotyczących świadczenia Usług za pośrednictwem Aplikacji.
 12. Za prawidłowe i terminowe aktualizowanie Aplikacji odpowiada użytkownik.

 

3. REJESTRACJA

 1. Aby korzystać z Aplikacji, Użytkownik musi wyrazić zgodę na niniejsze Warunki, a Użytkownik musi: 
 • otworzyć swoje osobiste konto dostępne pod adresem https://client.poland.deafcom.eu/ (zwane dalej „Kontem”) i utrzymywać swoje Konto aktywne lub
 •  zalogować się do Aplikacji za pośrednictwem istniejącego konta jednego z partnerów biznesowych Fundacji DEAFRESPECT.
 1. Warunkiem założenia Konta jest podanie danych osobowych Użytkownika w zakresie określonym w Zasadach ochrony danych osobowych. Podczas korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązuje się do dbania o dokładność, kompletność i aktualność swoich danych osobowych.
 2. Konto jest niezbywalne. W niektórych przypadkach możesz zostać poproszony przez Użytkownika o przedstawienie dowodu tożsamości, który uprawnia Użytkownika do korzystania z Aplikacji i dostępu do Usług; w przypadku odmowy przedstawienia dokumentu tożsamości Użytkownikowi może odmówić dostępu do Aplikacji.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do założenia więcej niż jednego Konta i jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane za jego pośrednictwem. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać swoich danych logowania do Konta osobom trzecim.
 4. W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych obowiązków przez Użytkownika (w tym w przypadku, gdy Użytkownik nie jest osobą g/Głuchą lub niedosłyszącą), Fundacja DEAFRESPECT ma prawo odmówić dostępu do Aplikacji, zablokować Konto, z którym takie naruszenie jest powiązane na dowolny okres i / lub usunąć takie Konto bez odszkodowania.

 

4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Fundacja DEAFRESPECT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać wobec Użytkownika i / lub osób trzecich w związku z korzystaniem z Aplikacji lub Usług. Fundacja DEAFRESPECT nie ponosi również odpowiedzialności za treść i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za świadczenie Usług, ponieważ Usługa jest świadczona Użytkownikowi przez Niezależnego Usługodawcę na odpowiedzialność Użytkownika.
 2. Fundacja DEAFRESPECT nie ponosi również odpowiedzialności za funkcjonalność, przydatność, jakość, niezawodność, bezbłędność, bezpieczeństwo i / lub poprawność świadczenia Usług i / lub ich treści.
 3. Użytkownik zrzeka się prawa do odszkodowania za szkody, które mogą powstać w związku z korzystaniem z Aplikacji i / lub Usługi. Nie dotyczy to przypadku szkody wyrządzonej Użytkownikowi umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Użytkownik zobowiązuje się do odzyskania odszkodowania za szkody wyrządzone Użytkownikowi umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa bezpośrednio Niezależnemu Dostawcy, a nie Fundacji DEAFRESPECT. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że postanowienia niniejszego Artykułu 4.3 są kluczowe dla Fundacji DEAFRESPECT i że Fundacja DEAFRESPECT nie umożliwi Użytkownikowi dostępu do Aplikacji lub korzystania z niej bez akceptacji tego postanowienia przez Użytkownika.
 4. Korzystając z Aplikacji, Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na świadczenie Usług Niezależnym Dostawcom. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Niezależny Usługodawca nie musi: 
 • być tłumaczem zarejestrowanym w rejestrze tłumaczy prowadzonym przez urzędy wojewódzkie, 
 • mieć jakiekolwiek wykształcenie w zakresie tłumaczenia ustnego na język polski, polski język migowy, lub inny, 
 • być członkiem organizacji samorządowej oraz 
 • spełniać wszelkie inne kryteria świadczenia Usług. 

Fundacja DEAFRESPECT nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej wynikającej z relacji między Użytkownikiem a Niezależnym Dostawcą. Korzystając z Usług, Użytkownik wyraźnie zgadza się, że wszelkie ryzyko wynikające z ich korzystania i / lub korzystania z jakichkolwiek innych usług lub towarów w związku z nimi ponosi wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. Należy o tym pamiętać w przypadku, gdy zdecyduje się ujawnić Niezależnemu Dostawcy wszelkie informacje o charakterze poufnym.

4. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Aplikacja i wszystkie jej komponenty podlegają prawom własności intelektualnej licencjodawców. Korzystanie z Aplikacji nie przyznaje ani nie przenosi żadnego z następujących praw: 
 • praw do Aplikacji ani żadnych praw Użytkownika innych niż określone w Artykule 5.1 w formie ograniczonej niewyłącznej licencji; 
 • prawa do używania lub jakiejkolwiek wzmianki o nazwach, logo, produktach lub nazwach Aplikacji, znakach towarowych lub innych prawach własności intelektualnej Fundacji DEAFRESPECT i / lub licencjodawców.
 1. Zachowując obowiązujące przepisy prawa oraz prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu, Użytkownik udziela Fundacji DEAFRESPECT ograniczonej w czasie, niewyłącznej, odwołalnej i nieprzenoszalnej licencji, bez możliwości udzielenia sublicencji jakiejkolwiek osobie trzeciej, na dostęp i korzystanie z Aplikacji wyłącznie na urządzeniu osobistym (mobilnym) Użytkownika. w związku z korzystaniem z Usług do osobistego, niekomercyjnego użytku.
 2. W związku z korzystaniem z Aplikacji, Użytkownikowi zabrania się 
 • usuwania jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub własności intelektualnej z jakiejkolwiek części Aplikacji; 
 • reprodukować, modyfikować, rozpowszechniać, licencjonować, wynajmować, sprzedawać lub w inny sposób przekazywać, publicznie wyświetlać, publicznie prezentować, transmitować, przesyłać strumieniowo, nadawać lub w inny sposób korzystać z Usług w jakikolwiek inny sposób niż wyraźnie określony w niniejszych Warunkach i / lub tworzyć ich prace pochodne; 
 • dekompilować lub odtwarzać wstecz Usługi; 
 • odnosić się do dowolnej części Aplikacji; 
 • wywoływać lub uruchamiać programy lub skrypty przeznaczone do wyłączania jakiejkolwiek części Usług; 
 • nieprawidłowo ładować Aplikację lub utrudniać działanie lub funkcjonalność jakiejkolwiek jej części; 
 • usiłować i / lub uzyskać nieautoryzowany dostęp do Aplikacji (lub Usług) i powiązanych systemów lub sieci i / lub usiłować i / lub uszkodzić jakąkolwiek część Aplikacji i / lub powiązanych systemów lub sieci.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik może skontaktować się z Fundacją DEAFRESPECT za pośrednictwem kontaktów wymienionych na stronie: http://www.deafrespect.com .
 2. Fundacja DEAFRESPECT informuje Klienta, że ​​Departament Inspekcji Handlowej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest również właściwy do pozasądowego rozstrzygania sporów (www.uokik.gov.pl), jest organem nadzorującym wypełnianie obowiązków wynikających z ochrony konsumentów.
 3. Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu.
 4. Jeśli niniejsze Warunki zostaną przetłumaczone na inny język (w tym polski język migowy), w przypadku rozbieżności między wersjami, pierwszeństwo ma niniejsza pisemna wersja Warunków.
 5. Niniejsze Warunki (lub jakakolwiek ich część) nie mogą być scedowane ani przekazane stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji DEAFRESPECT. Użytkownik udziela Fundacji DEAFRESPECT wyraźnej zgody na przeniesienie lub przeniesienie praw i obowiązków Użytkownika wynikających z niniejszych Warunków (lub jakiejkolwiek ich części) na jakąkolwiek osobę trzecią.
 6. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie (lub jego część) Warunków stanie się nielegalne, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie lub jego część w tym zakresie nie będzie uważane za część niniejszych Warunków; nie ma to wpływu na legalność, ważność i / lub wykonalność pozostałej części Warunków. Niniejsze Warunki stanowią całość warunków korzystania z Aplikacji i Usług i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy dotyczące dostępu do Aplikacji lub świadczenia Usług.
 7. Fundacja DEAFRESPECT zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany, anulowania lub zastąpienia ich w całości nowymi warunkami w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie, gdy nowa wersja regulaminu zostanie opublikowana pod adresem http://www.deafrespect.com/regulamin-aplikacja . Uzyskując dostęp do Aplikacji po opublikowaniu nowego brzmienia Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na jego aktualne brzmienie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się ze zaktualizowanym brzmieniem Regulaminu lub jakiejkolwiek jego części, nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji lub Usług.

 

Mosina, 09.09.2020r

Fundacja DEAFRESPECT