REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FUNDACJI “DEAF RESPECT”

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Fundacji „DEAF RESPECT”, działający pod adresem www.deafrespect.com/wsparcie/ prowadzony jest przez Fundację „DEAF RESPECT” z siedzibą w Warszawie (01-912) przy ul. A. Czechowa 2 lok. 146 (adres do doręczeń: Art Cluster Coworking Space, ul. Jacka Malczewskiego 35, 62-050 Mosina), wpisaną do rejestru  przedsiębiorców KRS oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000725376, posiadającą numer NIP: 1182172002 oraz REGON: 380014217, e-mail: Tshirt@deafrespect.com (dalej również jako: „Sklep”, „Sklep Internetowy” lub „Sprzedawca”).
 2. Zakupów w Sklepie Internetowym mogą dokonywać wyłącznie osoby mające pełną zdolność do czynni prawnych (dalej również jako: „Kupujący” lub „Klient”).
 3. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego i zawartych za jego pośrednictwem umów sprzedaży, w tym zasady składania zamówień. 
 4. Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu koszulek, w tym koszulek z nadrukiem wykonywanym według projektu Kupującego (dalej również jako: „Produkt”). 
 6. Umową sprzedaży w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Fundacją „DEAF RESPECT” a Klientem, zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Zamówieniem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności przedmiot Umowy sprzedaży,
 8. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

II. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I CENY

 1. Sprzedaż Produktu w ramach Sklepu Internetowego odbywa się w drodze Zamówienia złożonego przez Klienta na odległość poprzez stronę internetową www.deafrespect.com/wsparcie/. Przez złożenie przez Klienta Zamówienia należy rozumieć kliknięcie przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Klient w trakcie zamówienia określa rodzaj (dopasowana lub luźna) rozmiar oraz kolor koszulki poprzez każdorazowy wybór jednej z opcji przewidzianej w formularzu zamówienia.
 3. Klient w trakcie zamówienia może także przygotować projekt tekstu, jaki zostanie nadrukowany na koszulce, poprzedzający stały element nadruku “i czuję #DeafRespect”, przy czym dodany tekst nie może mieć więcej niż 24 znaki wraz ze spacjami.
 4. Prawidłowo złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:
 1. dane kontaktowe i adresowe Klienta;
 2. co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną;
 3. koszty transportu;
 4. sposób płatności;
 5. projekt tekstu do nadrukowania na koszulce (maksymalnie 24 znaki).
 1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
 1. opis Produktu i jego cenę;
 2. łączną cenę zamówionych Produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;
 3. o zadeklarowanej przez Klienta dodatkowej kwocie darowizny na rzecz Sprzedającego.
 4. dotyczące sposobu i terminu zapłaty;
 5. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Sklep.
 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 2. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu, w którym Klient podaje następujące dane:
 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres e-mail;
 3. Numer telefonu;
 4. Dane adresowe do wysyłki.
 1. Zamówienie jest składane po zapoznaniu się przez Klienta z Regulaminem, poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 
 2. Jeżeli Produkt ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Produktu) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (Produktu) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.
 3. Wraz z potwierdzeniem zamówienia Sklep wysyła formularz o odstąpieniu od umowy. Jego wzór stanowi również załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Na wniosek Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
 1. Imię i nazwisko/firmę;
 2. Adres zamieszkania/siedziby;
 3. Numer zamówienia;
 4. Adres korespondencyjny.
 1. Fundacja „DEAF RESPECT” może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, jeśli zgłoszony tekst do nadrukowania na koszulkę posługuje się wulgaryzmami, zawiera treści naruszające dobre obyczaje, prawa lub dobra osobiste osób trzecich, jak również gdy narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Koszulki sprzedawane są za cenę 58,00 zł brutto (dale jako: „Cena”).
 3. Do Ceny Produktu należy doliczyć koszty dostawy Produktu do Klienta w wysokości uzależnionej od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu, wskazanej każdorazowo na stronie/podstronie Produktu i/lub dodatkowo w procesie składania Zamówienia na etapie „Podsumowanie i płatność”.
 4. W trakcie składania zamówienia, Klient ma możliwość zadeklarowania w oddzielnym polu dodatkowej wpłaty tytułem darowizny na rzecz Fundacji „DEAF RESPECT”. Kwota darowizny zostanie doliczona do całościowej wartości zamówienia, obejmującej Cenę koszulki wraz z kosztami dostawy i uwzględniona w danych do przelewu, które zostaną wysłane do Klienta.
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży koszulki skutkującej zwrotem na rzecz Kupującego Ceny sprzedaży, kwota darowizny nie będzie podlegała automatycznemu zwrotowi. Klient każdorazowo ma możliwość odwołania darowizny na zasadach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  III. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Zapłata za zamówienie dokonywana jest przelewem bankowym na rachunek bankowy Fundacji, zgodnie z danymi do przelewu przesłanymi przez Sprzedającego po otrzymaniu zamówienia na Produkt

   

  IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I WYSYŁKA

 1. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Fundacji „DEAF RESPECT” wpłaty dokonanej przez Klienta.
 2. Zamówienia są przekazywane do realizacji raz w miesiącu – 15-go dnia każdego miesiąca. 
 3. Zamówienie przyjęte do realizacji (opłacone) do 15-go dnia danego miesiąca są przekazywane do realizacji w tym samym miesiącu. W przypadku przyjęcia do realizacji zamówienia po 15-tym dniu danego miesiąca, zamówienie zostanie przekazane do realizacji w następnym miesiącu.
 4. 15-go dnia każdego miesiąca wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji pomiędzy 16-tym dniem poprzedniego miesiąca a 15-tym dniem bieżącego miesiąca są przekazywane do realizacji. Realizacja zamówienia trwa do 10 dni roboczych. Zrealizowane zamówienie jest wysyłane do Kupującego.
 5. W przypadku zamówienia kilku sztuk Produktu, Produkty są pakowane zbiorczo w jedną przesyłkę chyba, że wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcję odrębnej dostawy dla każdego Produktu.
 6. Zamówienie może zostać dostarczone do Klienta za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej priorytetowej (koszt: 16,00 zł), przesyłką kurierską (koszt: 16,00 zł) lub za pośrednictwem paczkomatów InPost (koszt: 15,00 zł).

   

  V. REKLAMACJE (RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE)

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z uprawnień uregulowanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.). Za konsumenta uznaje się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej jako: „Konsument”).
 2. Fundacja „DEAF RESPECT” jest odpowiedzialna względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (Produkt) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Produktu) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (Produkt) jest niezgodna z umową, jeżeli:
 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 1. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres: Tshirt@deafrespect.com lub listem poleconym na adres al. Solidarności 53 lok 26, 03-402 Warszawa.
 2. W przypadku wniesienia reklamacji należy podać następujące dane:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 3. W zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Fundacja „DEAF RESPECT” niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może on zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 8. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 9. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Produkt wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli wymiana na nowy danego Produktu nie jest możliwa, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny Produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

  VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, innych aniżeli przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni liczonym od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie lub od dnia, w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik objęła Produkt w posiadanie.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Fundacji „DEAF RESPECT” oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (ponadto wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zawarty jest także w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta będącego Konsumentem do Fundacji „DEAF RESPECT” – przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej – jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Konsument może złożyć w formie pisemnej na adres: FUNDACJA „DEAF RESPECT”, al. Solidarności 53 lok 26, 03-402 Warszawa. Klient będący Konsumentem może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Tshirt@deafrespect.com.
 5. W przypadku skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Fundacja „DEAF RESPECT” zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Fundacja „DEAF RESPECT” może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od  Klienta do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient będący Konsumentem, który odstąpił od Umowy Sprzedaży ma obowiązek zwrócić Produkt/Produkty do Fundacji „DEAF RESPECT” niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu/Produktów przed jego upływem. Klient powinien odesłać Produkty na adres: FUNDACJA „DEAF RESPECT”, ul. Jacka Malczewskiego 35, 62-050 Mosina.
 7. Klient będący Konsumentem zwracający Produkt do Fundacji „DEAF RESPECT” w następstwie odstąpienia od Umowy Sprzedaży ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Fundacji „DEAF RESPECT”, w szczególności koszty odesłania Produktu za pośrednictwem poczty ustalone według cennika dostawcy usług pocztowych.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683 ze zm.), w tym w szczególności do umów których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

  VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Fundację „DEAF RESPECT” (dalej jako: „Administrator” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jacka Malczewskiego 35, 62-050 Mosina, drogą e-mailową pod adresem: hello@deafrespect.com.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 4 RODO, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jacka Malczewskiego 35, 62-050 Mosina, drogą e-mailową pod adresem: hello@deafrespect.com.
 4. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy sprzedaży).
 5. Odbiorcami danych osobowych Kupującego będą w szczególności podmioty prowadzące obsługę kadrowo-płacową lub księgową Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT, pracownicy oraz współpracownicy Administratora.
 6. Dane Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupujący posiada prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
  2. żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), 
  3. żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO), 
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO), 
  5. wniesienia sprzeciwu w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO), 
  6. przeniesienia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO).

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi danych osobowych, wysłanego: (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jacka Malczewskiego 35, 62-050 Mosina, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: hello@deafrespect.com lub poprzez (3) skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Administratora. 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupujący posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Podanie przez Kupującego danych osobowych wskazanych w umowie jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne w celu umożliwienia Administratorowi realizacji umowy.
 3. Administrator nie będzie w oparciu o dane osobowe Kupującego podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywał profilowania.
 4. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres realizacji umowy, jak również przez okres niezbędny dla dochodzenia lub obrony roszczeń.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: 

Fundacja „DEAF RESPECT”

ul. Jacka Malczewskiego 35,

62-050 Mosina

Ja/My(*) ___________________________________________________________________________________ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 __________________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.