Polityka prywatności Aplikacji DEAF RESPECT
 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji DEAF RESPECT jest: FUNDACJA DEAF RESPECT, ul. Jacka Malczewskiego 35, 62-050 Mosina, NIP: 1182172002, REGON: 380014217, adres do doręczeń: ul. Jacka Malczewskiego 35, 62-050 Mosina, adres poczty elektronicznej (e-mail): dane.osobowe@deafrespect.com, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem aplikacji są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 3. Jako administrator danych osobowych FUNDACJA DEAF RESPECT przekazuje poniższe informacje na temat ich gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania oraz informacje o Twoich prawach.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Fundacja DEAFRESPECT wykorzystuje zebrane dane w celu świadczenia, dostosowywania, obsługi i ulepszania Usług w celu:

 • otwarcie i aktualizacja Konta;
 • weryfikacji Twojej tożsamości;
 • monitorowania postępu i czasu świadczenia Usług
 • czynności wewnętrzne niezbędne do świadczenia Usług – na przykład rozwiązywanie błędów oprogramowania i problemów operacyjnych, analiza danych, testowanie, badania i monitorowanie lub analiza trendów użytkowania i aktywności oraz raportowanie; do badania lub rozstrzygania roszczeń i sporów, które mogą być związane z korzystaniem z Usług i / lub w jakikolwiek inny zgodny z prawem sposób lub na żądanie władz publicznych.

W związku z korzystaniem z Usług za pośrednictwem Aplikacji DEAFRESPECT i ich ulepszaniem możemy gromadzić m.in.:

 • Informacje o korzystaniu z Usług

Dane te obejmują na przykład daty i godziny (w tym czas ich trwania) korzystania z Usług, dane o niestabilności aplikacji i innych czynnościach systemowych. W niektórych przypadkach gromadzimy te dane za pomocą odpowiednich kodów w aplikacjach mobilnych na platformy iOS i Android, sygnalizatorów internetowych lub podobnych technologii, które tworzą i przesyłają unikalne identyfikatory. Mogą to być również dane lokalizacyjne, jeśli na ich przetwarzanie przez nas zezwoliliście, a także długość połączenia, które zostało wykonane w ramach aplikacji.

W celu ulepszania Aplikacji świadczenie Usług może być monitorowane, a nagrania audiowizualne mogą być dokonywane i przechowywane przez Aplikację DEAFRESPECT.

 • Dane urządzenia

Informacje te obejmują informacje o urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z Usług (w tym model urządzenia, adres IP, system operacyjny i wersja, oprogramowanie, nazwy i wersje plików, preferowane języki, unikalne identyfikatory urządzeń, identyfikatory reklam, numery seryjne, dane dotyczące ruchu urządzenia i dane w sieci komórkowej).

 • Dane z innych źródeł

Dane te obejmują na przykład opinie użytkowników (ocena działania Aplikacji), dane w ramach programów zaproszeń, publicznie dostępnych źródeł itp.

Fundacja DEAFRESPECT ma prawo łączyć dane uzyskane z tych źródeł z innymi dostępnymi danymi.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Podczas tworzenia lub aktualizacji Konta Twoje dane osobowe mogą być wymagane w następującym zakresie:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Adres,
 • Data urodzenia.

ZAKRES UDOSTĘPNIENIA DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja DEAFRESPECT ma prawo udostępniać Twoje dane:

 • Publiczności, kiedy piszesz coś na forum publicznym

Jeśli piszesz o Aplikacji i / lub Usługach na forach publicznych, w sieciach społecznościowych i / lub innych platformach, Twoje wiadomości mogą być dostępne dla ogółu społeczeństwa.

 • Usługodawcom i partnerom biznesowym

Fundacja DEAFRESPECT może przekazywać informacje osobom, które: 

 • są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osoby bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez Fundację DEAFRESPECT
 • bezpośrednio lub pośrednio kontrolują Fundację DEAFRESPECT, a także
 • jego dostawcom, 
 • konsultantom, 
 • partnerom marketingowym,
 • firmom badawczym lub partnerom i / lub 
 • innym usługodawcom i partnerom biznesowym, takim jak: niezależni dostawcy; dostawcy pamięci masowych w chmurze; dostawcy analiz danych; dostawcy, którzy pomagają DeafCom w poprawie bezpieczeństwa i ochrony Aplikacji; konsultanci, prawnicy, księgowi i inni usługodawcy; lub dostawców finansowania.
 • Z innych powodów prawnych i / lub w przypadku sporu

Fundacja DEAFRESPECT może udostępniać Twoje informacje, jeśli będzie mieć taki obowiązek na mocy prawa i / lub innych przepisów, umów operacyjnych, decyzji władz publicznych i / lub w stosownych przypadkach ze względów bezpieczeństwa lub z innych powodów. 

 • Twoja zgoda na przetwarzanie

Fundacja DEAFRESPECT może udostępniać Twoje informacje w sposób inny niż określono w niniejszej Polityce prywatności, ale w takim przypadku musi powiadomić Cię o takim udostępnieniu i uzyskać Twoją zgodę na to.

Fundacja DEAFRESPECT może również przekazywać Twoje dane do krajów trzecich, tj. państw członkowskich UE, gdzie ochrona Twoich danych jest zapewniona.

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

O ile nie określono inaczej, Fundacja DEAFRESPECT będzie przechowywać dane co najmniej przez czas istnienia Konta.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, niektóre dane mogą być przechowywane przez pewien czas nawet po zamknięciu Konta.

Niektóre dane (np. Zakres świadczenia usług) są przechowywane przez Fundację DEAFRESPECT nawet po 5 latach od zamknięcia Konta i decyduje się je przechowywać do czasu, gdy będzie potrzebować tych danych w celu świadczenia Usług, obsługi klienta, usprawnienia działania lub innych celów operacyjnych lub ze względów bezpieczeństwa. 

DeafCom przechowuje zapis audiowizualny świadczenia Usług za pośrednictwem Aplikacji przez maksymalny okres 1 miesiąca.

OCHRONA DANYCH

W związku z przechowywaniem Twoich danych Fundacja DEAFRESPECT podejmuje środki bezpieczeństwa polegające na zapewnieniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, takich jak szyfrowana transmisja danych, regularne aktualizacje zabezpieczeń oraz nieprzechowywanie filmów i czatów użytkowników.

INSTRUKCJE W SPRAWIE TWOICH PRAW

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie korzystania z Usług (tj. Na podstawie umowy), przysługują Ci prawa, o których chcielibyśmy Cię poinformować. Możesz skorzystać z wszystkich swoich praw u nas w sposób, który Ci odpowiada, a także pozwala nam zweryfikować, czy naprawdę nas o to prosisz (pozwoli Ci zweryfikować Twoją tożsamość). Aby jednak móc Cię zadowolić najlepiej, jak potrafimy, prosimy o skorzystanie ze swoich praw na piśmie do nas: FUNDACJA DEAF RESPECT, ul. Jacka Malczewskiego 35, 62-050 Mosina lub na adres e-mail: dane.osobowe@deafrespect.com

 • Prawo dostępu

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, a jednocześnie prawo do informacji o tym, jakie dane osobowe o Tobie przetwarzamy, przez jaki czas, w jakich celach są one przetwarzane, komu je udostępniamy oraz czy wykorzystujemy je do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jeśli to zautomatyzowane podejmowanie decyzji działa).

Bezpłatnie przekażemy Ci kopię Twoich danych osobowych. Dopiero w przypadku, gdy jest ich kilka, konieczna będzie zapłata za ich wykonanie.

 • Prawo do sprostowania

Jeżeli uznasz, że przetwarzamy niekompletne lub nieprawidłowe dane osobowe, które Cię dotyczą, masz prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia, jeżeli wymaga tego cel przetwarzania tych danych.

 • Prawo do usunięcia

Masz również prawo do usunięcia swoich danych osobowych, które przechowujemy i przetwarzamy na temat Twojej osoby. Aby żądać usunięcia swoich danych, musisz podać co najmniej jeden z poniższych powodów:

 • Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy nielegalnie;
 • cofnąłeś zgodę, na podstawie której odbyło się przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innego prawa (tytułu prawnego) do dalszego przetwarzania tych danych osobowych;
 • wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli te dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego (np. przesyłanie wiadomości biznesowych);
 • wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a jeśli nie jesteśmy w stanie udowodnić, że prawnie uzasadniony interes przeważa nad Twoim prawem do usunięcia;
 • istnieje prawny powód do usunięcia tych danych osobowych;
 • przetwarzamy dane osobowe dziecka bez zgody rodziców na takie przetwarzanie.

Ostrzegamy, że może dojść do sytuacji, w której usunięcie Twoich danych osobowych będzie niemożliwe na podstawie cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub na Twoją prośbę o usunięcie danych osobowych. Taki przypadek to w szczególności sytuacja, w której przetwarzanie Twoich danych osobowych jest wymagane przepisami prawa. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji poinformujemy Cię o przyczynie, na podstawie której Twoje dane osobowe nie mogą zostać usunięte pomimo wyraźnego żądania usunięcia danych osobowych.

 • Prawo do przenoszenia

Innym prawem, z którego możesz skorzystać, jest tak zwane prawo do przenoszenia. Na podstawie tego prawa możesz zażądać podania swoich danych osobowych, które zostały nam przekazane na podstawie Twojej zgody i które przetwarzamy automatycznie.

Na żądanie dostarczymy Ci Twoje dane osobowe, które spełniają te warunki, w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, lub na podstawie Twojej prośby przekażemy ją innemu administratorowi zgodnie z Twoim celem, o ile jest to technicznie wykonalne.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

W przypadku, gdy czujesz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych do czasu niezbędnego do zweryfikowania prawidłowości Twoich danych osobowych i ich ewentualnej korekty.

Masz to prawo również w następujących przypadkach:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby Twoje dane zostały usunięte;
 • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów, w których je przetwarzaliśmy, ale nalegasz na ich przetwarzanie (w szczególności przechowywanie) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń prawnych;
 • Wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w którym to przypadku ograniczenie przetwarzania będzie obowiązywało przez czas niezbędny do ustalenia, czy nasz prawnie uzasadniony interes wykracza poza Twoje prawo do zaprzestania dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie tzw. Prawnie uzasadnionego interesu

W związku z tym, że część Twoich danych osobowych przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania, na podstawie którego oceniamy, czy naprawdę leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie przetwarzanie Twoich danych w tym celu, czy też przysługuje Ci prawo do aby Twoje dane osobowe nie były już przetwarzane.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego (np. w celu przesyłania informacji handlowych). W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

 • Prawo do skargi

W przypadku, gdy wszystkie powyższe uprawnienia są z Twojego punktu widzenia niewystarczające lub uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszamy Twoje prawa, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz złożyć skargę bezpośrednio do organu ochrony danych.

Mosina, 09.09.2020r

Fundacja DEAFRESPECT