Statut Fundacji „Deaf Respect”
Rozdział
I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja „Deaf Respect”, zwana dalej Fundacją, jest polską organizacją pozarządową,
nienastawioną na zysk, która działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w
szczególności Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tj. Dz. U. Nr 46 z 1991
roku, poz. 203 ze zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 z 2010 roku, poz. 1536) oraz
postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Agnieszkę Osytek, zwaną dalej Fundatorką,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Anetę Sułek w Kancelarii
Notarialnej w Warszawie, w dniu 15 stycznia 2018.
3. Fundator może działać przez swojego pełnomocnika.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
3. Główna siedziba Fundacji mieści się w Warszawie.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, delegatury i przedstawicielstwa w innych miastach w
Polsce i za granicą.

§ 3

1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

§ 4

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. przedsiębiorczości i technologii oraz
Prezydent m. st. Warszawy.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest:
1) upowszechnianie kultury Głuchych i języka migowego
2) edukacja nt. Głuchych w ujęciu kulturowo-społecznym
3) edukacja nt. języka migowego jako natywnego języka Głuchych
4) edukacja komunikacji w języku migowym
5) popularyzacja języka migowego w środkach masowego przekazu, w kulturze, w
instytucjach edukacyjnych i innych instytucjach publicznych
6) popularyzacja dostępnych rozwiązań wspierających funkcjonowanie Głuchych w
życiu społecznym
7) popularyzacja dostępnych rozwiązań wspierających integrację Głuchych i reszty
społeczeństwa oraz komunikację między nimi
8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot Głuchych oraz instytucji formalnych i
nieformalnych wspierających społeczność Głuchych
9) działalność wspomagająca rozwój osobisty, społeczny i zawodowy Głuchych
10) działalność wspomagająca dostęp Głuchych do edukacji w języku migowym
11) działalność wspomagająca dostęp Głuchych do informacji publicznej w języku
migowym i innych formach wizualnych (np. napisy)
12) działalność wspomagająca dostęp Głuchych do rynku pracy

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizację tłumaczeń podczas konferencji i szkoleń, w których chcą uczestniczyć
Głusi,
2) tłumaczenie na język migowy i publikację materiałów edukacyjnych,
3) organizację warsztatów psychologicznych i treningów personalnych dla Głuchych,
4) tworzenie i publikowanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych i inspiracyjnych w
języku migowym,
5) organizację szkoleń przygotowujących do procesu rekrutacji dla Głuchych,
6) tłumaczenie na język migowy spotkań rekrutacyjnych
7) prowadzenie warsztatów integracyjnych w miejscu pracy,
8) organizację warsztatów na temat kultury Głuchych i języka migowego,
9) interpretację ważnych pod względem edukacyjnym i rozwojowym treści na język
migowy,
10) tworzenie publikację materiałów edukacyjnych na temat Głuchych i języka migowego,
11) projektowanie i wykonywanie badań rynku odnoszących się do społeczności Głuchych,
12) projektowanie i wykonywanie testów użyteczności adresowanych do Głuchych
użytkowników,
13) organizowanie i przeprowadzanie konsultacji ofert produktów i usług dostępnych i
wchodzących na rynek z przedstawicielami społeczności Głuchych,
14) organizowanie i przeprowadzanie konsultacji merytorycznych z autorami i
producentami wytworów kultury odnoszących się do tematyki Głuchych i języka
migowego,
15) tworzenie i publikowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych w języku
migowym,
16) prowadzenie platformy informatycznej, strony internetowej i publikowanie wydawnictw
zgodnych z celami Fundacji,
17) prowadzenie aktywności edukacyjnej i przyznawanie Certyfikatów „Deaf Respect”,
18) współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, instytucjami, mediami,
przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów
Fundacji,
19) inicjowanie i prowadzenie programów współpracy międzynarodowej na rzecz
podnoszenia świadomości na temat kultury Głuchych i języka migowego oraz
wzmacniania integracji Głuchych i reszty społeczeństwa.
2. Działalność Fundacji określona w § 6 ust. 1 pkt 1-19 jest finansowana przez Fundację.

§ 7

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w rozmiarach służących realizacji
jej celów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
internet
58.11.Z – wydawanie książek
58.13.Z – wydawanie gazet
58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi
59.14.Z – działalność związana z projekcja filmów
59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność
63.12.Z – działalność portali internetowych
63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
69.10.Z – działalność prawnicza
70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
72.20.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
73.11.Z – działalność agencji reklamowych
73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej
74.30.Z – działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem
prac chronionych prawem autorskim
78.10.Z – działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników
85.59.A – nauka języków obcych
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z – działalność wspomagająca edukację
90.03.Z – artystyczna i literacka działalność twórcza
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

1. Realizację celów Fundacji zapewniają: fundusz założycielski oraz fundusze, środki
rzeczowe i finansowe pochodzące z:
a) działalności gospodarczej,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i subwencji od osób prawnych,
d) zbiórek publicznych,
e) odsetek i lokat bankowych,
f) dywidend z zysków akcji i udziałów w spółkach,
g) składek i opłat z tytułu uczestnictwa w programach realizowanych przez
Fundację,
h) dotacji, subwencji i grantów od osób fizycznych i prywatnych krajowych i
zagranicznych,
i) środków finansowych pochodzących od jednostek samorządu terytorialnego na
realizację zadań z zakresu pożytku publicznego
2. Fundator przeznacza na realizację celów Fundacji składnik majątkowy w postaci kwoty
pieniężnej w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), która to kwota
stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji. Z powyższej kwoty część w wysokości
1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) przeznaczona będzie na działalność
gospodarczą prowadzoną przez Fundację.
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
4. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 9

1. Zarząd Fundacji może tworzyć w ramach jej majątku odrębne fundusze na realizację
poszczególnych celów Fundacji.
2. Osoby fizyczne lub prawne, krajowe lub zagraniczne, które dokonają darowizny lub
dotacji na rzecz Fundacji w wysokości co najmniej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych) uzyskują honorowy tytuł Donatora Fundacji.

§ 10

Fundacja może zawierać na zasadach ogólnych umowy i porozumienia z innymi fundacjami i
organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi, osobami fizycznymi i prawnymi.
Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 11

Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
2) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
3) Rada Programowa Fundacji.

§ 12

1. Organy Fundacji o charakterze kolegialnym podejmują swoje postanowienia w formie
uchwał. W przypadku organów jednoosobowych postanowienia podejmowane są w
formie zarządzeń.
2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków organu, o ile przepisy niniejszego statutu nie stanowią
inaczej. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.
3. Uchwały organów Fundacji mogą zapadać w głosowaniu jawnym lub tajnym na
wniosek co najmniej dwóch członków tych organów.
4. Powiadomienie uczestników posiedzeń organów Fundacji następuje z 7-dniowym
uprzedzeniem pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem innego narzędzia
technologicznego do komunikacji, uprzednio zatwierdzonego przez wszystkich
członków organów.
Zarząd Fundacji

§ 13

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa i do dwóch
Wiceprezesów.
2. Liczbę członków zarządu ustala Fundator.
3. Zarząd Fundacji jest powoływany, uzupełniany i odwoływany przez Fundatora. Na
pierwszego Prezesa Zarządu powołana zostaje Agnieszka Osytek.
4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, jego pracami kieruje Prezes, a w razie jego
nieobecności, zastępujący go Wiceprezes.
5. Fundator może powołać Prokurenta.
6. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Fundacji lub
osoba wyznaczona przez Radę.

§ 14

1. Zarząd Fundacji zarządza wszystkimi sprawami Fundacji i ponosi odpowiedzialność za
ich prawidłowe prowadzenie, a szczególnie:
a. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b. opracowuje roczne i wieloletnie programy oraz plany działania,
c. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
d. zarządza jej majątkiem,
e. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny i zapisy,
f. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla
pracowników Fundacji oraz ich warunki pracy i płacy,
g. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów
statutowych oraz podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji.
h. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia z innymi
podmiotami, względnie likwidacji Fundacji,
i. powołuje dyrektorów (kierowników) podległych jednostek organizacyjnych oraz
zatwierdza ich regulaminy.
2. Prezes Zarządu i Wiceprezesi są przełożonymi wszystkich etatowych pracowników
Fundacji.
3. Czynności prawne w imieniu Fundacji dokonuje samodzielnie każdy z Członków
Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, przy czym nie rzadziej niż raz w
miesiącu.
5. Zarząd może zaangażować Dyrektora Zarządzającego i zlecić mu prowadzenie spraw
Fundacji w ramach zwykłego zarządu, udzielając stosownych pełnomocnictw.
6. Podstawowe zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:
a) wielkość środków obrotowych i lokat określa Zarząd Fundacji,
b) składniki majątku trwałego Fundacji podlegają amortyzacji i umarzaniu według
obowiązujących zasad i przepisów,
c) decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.
d) wydatki w walutach obcych ponoszone za granicą finansowane są z
posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

§ 15

1. Zarząd ustala roczny plan działania.
2. Zarząd nie później niż do 30 marca każdego roku sporządza sprawozdanie z
działalności Fundacji i przedkłada Radzie Fundacji.
3. Zarząd Fundacji składa sprawozdania z działalności Fundacji o zakresach i terminach
zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 16

Do reprezentowania Fundacji we wszystkich spawach uprawniony jest Prezes Zarządu
samodzielnie.
Rada Fundacji

§ 17

1. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony i składa się z co najmniej 2
członków.
2. Skład Rady ustala Fundator.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, zastępuje go Zastępca
Przewodniczącego lub inna osoba wyznaczona ze składu Rady.
4. W przypadku braku Fundatorki, Rada powołuje do swojego składu osoby spośród
kandydatów zaproponowanych przez Przewodniczącego Rady.
5. Członek Rady może być w każdej chwili odwołany przez Fundatorkę:
a) jeśli z przyczyn niezależnych od niego nie może pełnić funkcji członka przez
okres dłuższy niż sześć miesięcy;
b) jeśli złożył rezygnację z pracy w Radzie;
c) jeśli działa na szkodę Fundacji.
6. Rada wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
7. Rada konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i może być uzupełniana w trakcie
funkcjonowania Fundacji.

§ 18

1. Rada Fundacji jest organem opiniotwórczym i nadzorującym Fundacji.
2. Do zadań Rady Fundacji należą:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,
c) zatwierdzanie budżetu rocznego Fundacji,
d) opiniowanie wieloletnich programów działalności Fundacji,
e) opiniowanie rocznych planów i programów działalności Fundacji,
f) ocena sprawozdań finansowych Fundacji, sprawozdań Zarządu,
g) zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedłożonych przez Zarząd lub
podjętych z własnej inicjatywy,
3. Rada może domagać się od Zarządu wyjaśnień oraz przeglądać wszelkie dokumenty
dotyczące działalności finansowej Fundacji.
4. Pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady.
5. Posiedzenia Rady zwołuje się z inicjatywy Przewodniczącego nie rzadziej niż raz w
ciągu roku kalendarzowego. Ponadto Przewodniczący lub Sekretarz Rady obowiązani
są zwołać jej posiedzenia na wniosek Zarządu Fundacji, w terminie do 30 dni od dnia
złożenia wniosku.
6. Rada Fundacji może polecić Zarządowi Fundacji zlecenie wskazanemu biegłemu
rewidentowi wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym Fundacji.
7. Rada Fundacji z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Fundacji, przyznaje za
szczególne zasługi dla Fundacji tytuł honorowy Donatora Fundacji jak również medale
honorowe, odznaki, wyróżnienia i nagrody.
Rada Programowa Fundacji

§ 19

1. Rada Programowa Fundacji jest ciałem doradczym i opiniotwórczym Fundacji,
powoływanym i odwoływanym przez Zarząd.
2. Rada Programowa Fundacji uczestniczy w realizacji programów Fundacji.
3. Rolą Rady Programowej jest:
a) udział w konsultacjach merytorycznych związanych z interpretacją treści z
języka migowego i na język migowy,
b) udział w nagraniach materiałów w języku migowym realizowanych przez
Fundację,
c) działania doradcze względem Rady Fundacji i Zarządu,
d) wspomaganie i promocja działalności Fundacji.
4. Do Rady Programowej może być powołana nieograniczona liczba osób.
5. Pracami Rady Programowej kieruje Przewodniczący Rady Programowej mianowany
przez Zarząd.

§ 20

1. Członkiem Rady Programowej może być osoba fizyczna, która akceptuje cele
Fundacji i zobowiązuje się przestrzegać statutu. Osoba ta z uwagi na swoją widzę na
temat kultury Głuchych i języka migowego oraz doświadczenia i działania na rzecz
społeczności Głuchych, a także innych celów statutowych Fundacji, uzyskała aprobatę
Zarządu.
2. Członkami Rady Programowej mogą być zarówno obywatele polscy, jak i obywatele
innych krajów, członkowie społeczności Głuchych – Głusi, CODA (Child of Deaf
Adults), SODA (Sibling of Deaf Adults), FODA (Friend of Deaf Adults), tłumacze języka
migowego i inni.
3. Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach
i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

§ 21

Przynależność do Rady Programowej ustaje na skutek:
a) śmierci członka Rady,
b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
c) zaprzestaniu współpracy z powodu:
− ustania przyczyny, dla której Rada Programowa została powołana,
− nieprzestrzegania przez członka Rady Programowej postanowień statutu lub
uchwał władz Fundacji,
− działania na szkodę Fundacji,
− zaistnienia innych okoliczności, które uniemożliwiają lub w znaczny sposób
utrudniają działanie członka Rady, lub powodują wobec niego utratę zaufania.
Rozdział V. Organizacja działalności Fundacji

§ 22

1. Nowe terenowe jednostki organizacyjne Fundacji (oddziały, przedstawicielstwa lub
delegatury) mogą posiadać osobowość prawną po dokonaniu rejestracji w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
2. Każdą terenową jednostką organizacyjną kieruje Dyrektor.
3. Jednostki organizacyjne powstają w strukturze organizacyjnej Fundacji i podlegają jej
Zarządowi.
4. Decyzję o ustanowieniu, a także o likwidacji wyodrębnionej jednostki organizacyjnej
oraz o powołaniu i odwołaniu jej Dyrektora podejmuje Zarząd Fundacji.
5. Dyrektor wyodrębnionej jednostki organizacyjnej jest jej kierownikiem w rozumieniu
Kodeksu Pracy.
6. Zakres działania wyodrębnionej jednostki organizacyjnej oraz szczegółowy zakres
uprawnień obowiązków jej Dyrektora określa regulamin organizacyjny uchwalony
przez Zarząd Fundacji.
Postanowienia końcowe

§ 23

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.

§ 24

Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o zbieżnych celach statutowych w zakresie
społeczności Głuchych.

§ 25

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Uchwałę w sprawie
likwidacji Fundacji podejmują na wspólnym posiedzeniu: Fundator, Rada Fundacji i
Zarząd Fundacji, większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 prawidłowo
powiadomionych przedstawicieli tych organów Fundacji.
2. Rada Fundacji powołuje likwidatora i sprawuje nadzór nad działaniami likwidacyjnymi.
Jeżeli Rada nie powoła likwidatora, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
3. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji podlega przekazaniu na cele zbieżne z celami
Fundacji. O przekazaniu majątku decyduje likwidator, po zasięgnięciu opinii Rady
Fundacji.
4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na
cele określone w art. 1 ustawy o Fundacjach.
5. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw nauki i
szkolnictwa wyższego